2.3. Динамика рада током школске године
Прво полугодиште почиње у среда 1 септембра 2021.године а завршава се у
четвртак 30.децембра 2021.године
На крају првог полугодишта , подела ђачких књижица обавиће се у петак 7 01. 2022.
године у 09 часова за предметну наставу, у 10 часова за разредну наставу.
Друго полугодиште почиње у понедељак 24.1 2022. године,а завршава се у уторак
7.6. 2022.године за ученике 8. разреда,односно у уторак 21.6. 2022.године за ученике од
1.до 7. разреда.
Дан школе обележиће се, пригодним активностима, у петак 13. 05. 2022. године,тај
дан ће бити радни,а након завршетка свечаности одржаће се спортске и културне
активности.
Подела сведочанстава, диплома, похвалница и ђачких књижица на крају другог
полугодишта за ученике VIII разреда обавиће се у петак, 10.06. 2021. године са почетком у
09 сати.
Подела ђачких књижица и похвалница за ученике од I до VII разреда обавиће се на
Видивдан у уторак 28.06.2022.год у 09 часова за предметну наставу у 10 часова за
разредну наставу.
Класификациони периоди
У току школске 2021/2022. године распоред класификационих периода је следећи:
-ПРВИ класификациони период, након 8 наставних недеља, завршава се у уторак,
29.10.2021. године - 42 наставни дан.
-ДРУГИ класификациони период, односно ПРВО полугодиште,након 17 наставне
недеља , завршава се у петак 29.1.2021. године – 43 наставних дана
-ТРЕЋИ класификациони период, након 26 наставних недеља, завршава се у петак
1.04.2022. године – 46 наставна дана
-ЧЕТВРТИ класификациони период,након 34 наставне недеље, завршава се у петак
7.6.2022 год. за ученике VIII разреда- – 39 наставних дана, односно након 36 наставних
недеља, ууторак 21.06.2021. год. за ученике од I до VII разреда- 49 наставних дана.
Укупно од I до VII разреда 36 наставних недеља - 180 наставна дана, док је за
ученике VIII разреда планирано 34 наставних недеља – 170 наставна дана.
Надокнада:Анализом Календара образовно-васпитног рада основне школе за школску
2019-2020. годину , утврђена су одступања у погледу подједнаке заступљеност
наставних дана на годишњем нивоу. Да би се реализовала настава са једнаком
заступљеношћу наставних дана неопходно је да се један уторак реализује по распореду за
петак и једна среда по распореду за петак . У складу са наведеним, у среду 10.10. 2020.
године настава ће се реализовати по распореду за петак
Екскурзија и рекреативна настава: надокнада наставе која се неће реализовати због
наставних екскурзија, реализоваће се по Плану надокнаде који ће бити донет након
спроведеног тендера и прецизирања термина за реализацију екскурзије и Наставе у
природи.
Кросеви :. Пролећни крос, петак, 13.05.2022
Излети : Пролећни излет, субота, 9.04.2022 год.
Jедном у току полугђа и то у месецу децембру 2021.године и мају 2022.године у разредној
настави биће организована настава за наставнике предметне наставе тако да ће учитељи
бити у обавези да у своје годишње планове то унесу и испланирају.

На почетку школске 2021/22.године урадиће се иницијално тестирање за ученике V и
VII, разреда тест из српског језика и књижевности - септембра и тест из математике -
септембра 2019.г-по плану Министарства просвете,ако министарство објави план у
супротном неће бити тестирања.
Такође ће једном у току полугођа доћи до организације недеље спортских активности.У
првом полугођу то ће битиу октобру месецу и то од 4.10 до 8.10 2021.године,а у другом
полугођу од 9 до 13. маја 2022.године.У току Дечје недеље у месецу октобру 2020.године,
могућа је сарадња са ученицима из других школа на територији града Лесковца.
У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним
и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС”, бр. 43/01, 101/07 и
92/11). У школи се празнује радно Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату,
Свети Сава – Дан духовности, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава
фашизма у Другом светском рату, Дан победе и Видовдан – спомен на Косовску битку.
Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2021.
године, Свети Сава 27. јануара 2022. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и
других жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2022. године, Дан победе 9.
маја 2022. године, Видовдан ‒ спомен на Косовску битку 28. јуна 2022. године.
Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на
српске жртве у Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других
жртава фашизма у Другом светском рату иДан победе су наставни дани, изузев кад падају
у недељу.
Понедељак, 8. новембар 2021. године обележава се као Дан просветних радника.
Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 25. марта 2022.
године и у суботу, 26. марта 2022. године, а завршни испит у среду, 22. јуна 2022.
године, у четвртак, 23. јуна 2022. године и петак, 24. јуна 2022. године.

Уколико је неки предмет заступљен једном недељно потребне су две оцене у току
полугођа,ане као што је до сада било 4.
Школа ће организовати Дан отворених врата сваког првог радног дана у месецу када ће
родитељи моћи да посете час редовне наставе по сопственом изубору уз предходну најаву
најнање недељу дана пре посете.
Утоку школске године у првом и другом полугођу предвиђена је и посета позоришту за
ученике од првог до четвртог разреда.У месецу децембру 2021.године уколико се за то
створе услови наши ученици ће за децу вртића предшколске установе -Вукица Митровић-
одржати бесплатну позоришну представу у Културном центру града Лесковца. Такође је у
2021 години и 2022.години предвиђена сарадња са вртићем у Братмиловцу и Манојловцу.
Наставници и учитељи ће у току школске године набављати лектире,контролне
задатке и остали прибор, материјал идодатну литератру од издавача - Школска
књига-.
У току школске године одржаће се математичко такмичење ученика,,Мислиша,, уколико за
то постоје услови и заинтересованост ученика.

У току школске године ученици имају јесењи, зимски, пролећни и летњи распуст.
Јесењи распуст почиње у среду, 10. новембра 2021. године, а завршава се у петак,
12. новембра 2021. године
Зимски распуст има два дела – први део почиње у петак, 31. децембра 2021. године,
а завршава се у петак, 21. јануара 2022. године, а други део почиње у понедељак, 14.
фебруара 2022. године, а завршава се среду, 16. фебруара 2022. године.
Пролећни распуст почиње у петак, 22. априла 2022. године, а завршава се упетак, 3.
маја 2022. године.
За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у уторак, 21. јуна
2022. године, а завршава се у среду, 31. августа 2022. године. За ученике осмог разреда
летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у среду, 31. августа
2022. године.
Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде у
дане следећих верских празника, и то:
припадници верских заједница које обележавају верске празнике по јулијанском
календару – 7. јануара 2022. године, на први дан Божића
припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих празника по
грегоријанском и јулијанском календару – почев од Великог петка, закључно са другим
даном Васкрса (католици – од 2. априла до 5. априла 2021. године; православни од 30.
априла до 3. маја 2021. године).