2.3. Динамика рада током школске године
Прво полугодиште почиње учетвртак 1 септембра 2022.године а завршава се у петак
30.децембра 2022.године
На крају првог полугодишта , подела ђачких књижица обавиће се у понедељак 9 01. 2023.
године у 09 часова за предметну наставу, у 10 часова за разредну наставу.
Друго полугодиште почиње у понедељак 23.1 2023. године,а завршава се у уторак 6.6.
2023.године за ученике 8. разреда,односно у уторак 20.6. 2023.године за ученике од 1.до 7.
разреда.
Дан школе обележиће се, пригодним активностима, упонедељак 15. 05. 2023. године,тај
дан ће бити радни,а након завршетка свечаности одржаће се спортске и културне
активности.
Подела сведочанстава, диплома, похвалница и ђачких књижица на крају другог
полугодишта за ученике VIII разреда обавиће се у понедељак, 1.06. 2023. године са
почетком у 09 сати.
Подела ђачких књижица и похвалница за ученике од I до VII разреда обавиће се на
Видивдан у уторак 28.06.2023.год у 09 часова за предметну наставу у 10 часова за
разредну наставу.
Класификациони периоди
У току школске 2022/2023. године распоред класификационих периода је следећи:
-ПРВИ класификациони период, након 9 наставних недеља, завршава се у понедељак,
31.10.2022. године - 43 наставни дан.
-ДРУГИ класификациони период, односно ПРВО полугодиште,након 17 наставне
недеља , завршава се у петак 30.12.2022. године – 43 наставних дана
-ТРЕЋИ класификациони период, након 26 наставних недеља, завршава се у петак
31.03.2023. године – 46 наставна дана
-ЧЕТВРТИ класификациони период,након 34 наставне недеље, завршава се у
уторак 6.6.2023 год. за ученике VIII разреда- – 38 наставних дана, односно након 36
наставних недеља, ууторак 20.06.2023. год. за ученике од I до VII разреда- 48 наставних
дана.
Укупно од I до VII разреда 36 наставних недеља - 180 наставна дана, док је за
ученике VIII разреда планирано 34 наставних недеља – 170 наставна дана.
Надокнада:Анализом Календара образовно-васпитног рада основне школе за школску
2022-2023. годину , утврђена су одступања у погледу подједнаке заступљеност
наставних дана на годишњем нивоу. Да би се реализовала настава са једнаком
заступљеношћу наставних дана неопходно је да се један четвртак ради по распореду за
петак . У складу са наведеним, четвртак 1.9.2022.године, настава ће се реализовати по
распореду за петак
Екскурзија и рекреативна настава:
Екскурзија и школа у природи ће се реализовати по плану којки се налази у Школском
програму, а надокнада наставе која се неће реализовати због наведених активности,
реализоваће се по Плану надокнаде који ће бити донет након спроведеног тендера и
прецизирања термина за реализацију екскурзије и Наставе у природи.
Кросеви :. Пролећни крос,субота, 13.05.2023.год.
Излети : Пролећни излет, субота, 1.04.2023 год.
Jедном у току полугђа и то у месецу децембру 2022.године и мају 2023.године у разредној
настави биће организована настава за наставнике предметне наставе тако да ће учитељи
бити у обавези да у своје годишње планове то унесу и испланирају.
Такође ће једном у току полугођа доћи до организације недеље спортских активности.У
првом полугођу то ће битиу октобру месецу и то од 3.10 до 7.10 2022.године,а у другом
полугођу од 8 до 12. маја 2023.године.У току Дечје недеље у месецу октобру 2022.године,
могућа је сарадња са ученицима из других школа на територији града Лесковца.

Крос РТС биће одржан један дан у периоду које одреди Министарство
просвете..Наставници физичког и здравственог васпитања су у обавези да испланирају
термин реализације у складу са одлуком Министарства .
У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и
другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС”, бр. 43/01, 101/07 и
92/11). У школи се празнује радно Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату,
Свети Сава – Дан духовности, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава
фашизма у Другом светском рату, Дан победе и Видовдан – спомен на Косовску битку.
Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2023. године,
Свети Сава 27. јануара 2023. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других
жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2023. године, Дан победе 9. маја 2023.
године, Видовдан ‒ спомен на Косовску битку 28. јуна 2023. године.
Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на српске
жртве у Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других
жртава фашизма у Другом светском рату иДан победе су наставни дани, изузев кад падају
у недељу.
Уторак, 8. новембар 2022. године обележава се као Дан просветних радника.
Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 24. марта 2023.
године и у суботу, 25. марта 2023. године, а завршни испит у среду, 21. јуна 2023.
године, у четвртак, 22. јуна 2023. године и петак, 23. јуна 2023. године.
Уколико је неки предмет заступљен једном недељно потребне су две оцене у току
полугођа,а не као што је до сада било 4.
Школа ће организовати Дан отворених врата сваког првог радног дана у месецу када ће
родитељи моћи да посете час редовне наставе по сопственом изубору уз предходну најаву
најнање недељу дана пре посете.
Утоку школске године у првом и другом полугођу предвиђена је и посета позоришту за
ученике од првог до четвртог разреда.У месецу децембру 2022.године уколико се за то
створе услови наши ученици ће за децу вртића предшколске установе -Вукица Митровић-
одржати бесплатну позоришну представу у Културном центру града Лесковца. Такође је у
2022 години и 2023.години предвиђена сарадња са вртићем у Братмиловцу и Манојловцу.
Наставници и учитељи ће у току школске године набављати лектире,контролне задатке и
остали прибор, материјал идодатну литератру од издавача - Школска књига-.
У току школске године одржаће се математичко такмичење ученика,,Мислиша,, уколико
за то постоје услови и заинтересованост ученика.
У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст. 11. нвембар
2022. године је државни празник и тај дан је нерадан. Зимски распуст почиње у
понедељак 2. јануара 2023. године, а завршава се у петак, 20. јануара 2023. године.
Пролећни распуст почиње у понедељак, 10. априла 2023. године, а завршава се у уторак,
18.априла 2023. године. За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у
среду, 21. јуна 2023. године, а завршава се учетвртак, 31. августа 2023 године. За ученике
осмог разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, у четвртак, 31.
августа 2023 године
Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде у
дане следећих верских празника, и то:
Припадници верских заједница које обележавају верске празнике по јулијанском
календару – 7. јануара 2023. године, на први дан Божића
припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих празника по
грегоријанском и јулијанском календару – почев од Великог петка, закључно са другим
даном Васкрса (католици – од 2. априла до 5. априла 2023. године; православни од 30.
априла до 3. маја 2023. године).