динамика

2.3. Динамика рада током школске године
Прво полугодиште почиње упетак 1 септембра 2023.године а завршава се у петак
29.децембра 2023.године
На крају првог полугодишта , подела ђачких књижица обавиће се у понедељак 8 01. 2024.
године у 09 часова за предметну наставу и 10 часова за разредну наставу.
Друго полугодиште почиње у понедељак 22.1 2024. године,а завршава се у петак 31.6.
2024.године за ученике 8. разреда,односно у петак 14.6. 2024.године за ученике од 1.до 7.
разреда.
Дан школе обележиће се, пригодним активностима, у среду 15. 05. 2024. године,тај дан ће
бити наставни,а након завршетка наставе, одржаће се спортске и културне активности.
Подела сведочанстава, диплома, похвалница и ђачких књижица на крају другог
полугодишта за ученике VIII разреда обавиће се у понедељак, 10.06. 2024. године са
почетком у 09 сати.
Подела ђачких књижица и похвалница за ученике од I до VII разреда обавиће се на
Видивдан у петак 28.06.2024.год у 09 часова за предметну наставу у 10 часова за разредну
наставу.
Класификациони периоди
У току школске 2023/2024. године распоред класификационих периода је следећи:
-ПРВИ класификациони период, након 8 наставних недеља, завршава се у петак,
27.10.2023. године - 41 наставни дан.
-ДРУГИ класификациони период, односно ПРВО полугодиште,након 17 наставне
недеља , завршава се у петак 29.12.2023. године – 42 наставних дана
-ТРЕЋИ класификациони период, након 26 наставних недеља, завршава се у петак
29.03.2024. године – 48 наставна дана
-ЧЕТВРТИ класификациони период,након 34 наставне недеље, завршава се у петак
31.5.2024 год. за ученике VIII разреда- – 39 наставних дана, односно након 36 наставних
недеља, у петак 14.06.2024. год. за ученике од I до VII разреда- 49 наставних дана.
Укупно од I до VII разреда 36 наставних недеља - 180 наставна дана, док је за
ученике VIII разреда планирано 34 наставних недеља – 170 наставна дана.
Надокнада:Анализом Календара образовно-васпитног рада основне школе за школску
2023/2024. годину, утврђена су одступања у погледу подједнаке заступљеност наставних
дана на годишњем нивоу. Да би се реализовала настава са једнаком заступљеношћу
наставних дана неопходно је да се један четвртак ради по распореду за уторак . У складу
са наведеним, четвртак ---------.2023.године, настава ће се реализовати по распореду за
уторак.
Екскурзија и рекреативна настава:
Екскурзија и школа у природи ће се реализовати у пролећеи по плану који се налази у
Школском програму, а надокнада наставе која се неће реализовати због наведених
активности, реализоваће се по Плану надокнаде који ће бити донет након спроведеног
тендера и прецизирања термина за реализацију екскурзије и наставе у природи.
Кросеви :. Пролећни крос,петак, 17.05.2024.год.
Излети : Пролећни излет, субота, 06.04.2024. год.
Jедном у току полугђа и то у месецу децембру 2023.године и мају 2024.године у разредној
настави биће организована настава за наставнике предметне наставе тако да ће учитељи
бити у обавези да у своје годишње планове то унесу и испланирају.
Такође ће једном у току полугођа доћи до организације недеље спортских активности.У
првом полугођу то ће битиу октобру месецу и то од 2.10 до 6.10 2023.године,а у другом
полугођу од 13 до 17. маја 2024.године.У току Дечје недеље у месецу октобру
2023.године, могућа је сарадња са ученицима из других школа на територији града
Лесковца.

Крос РТС биће одржан један дан у периоду које одреди Министарство
просвете(15.октобар-13 мај).Наставници физичког и здравственог васпитања су у обавези
да испланирају термин реализације у складу са одлуком Министарства .
У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и
другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС”, бр. 43/01, 101/07 и
92/11). У школи се празнује радно Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату,
Свети Сава – Дан духовности, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава
фашизма у Другом светском рату, Дан победе и Видовдан – спомен на Косовску битку.
Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2023. године,
Свети Сава 27. јануара 2024. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других
жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2024. године, Дан победе 9. маја 2024.
године, Видовдан ‒ спомен на Косовску битку 28. јуна 2024. године.
Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на српске
жртве у Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других
жртава фашизма у Другом светском рату иДан победе су наставни дани, изузев кад падају
у недељу.
Среда, 8. новембар 2023. године обележава се као Дан просветних радника.
Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 22. марта 2024.
године и у суботу, 23. марта 2024. године, а завршни испит у понедељак, 17. јуна 2024.
године, у уторак, 18. јуна 2024. године исреду, 19. јуна 2024. године.
Уколико је неки предмет заступљен једном недељно потребне су две оцене у току
полугођа,а не као што је до сада било 4.
Школа ће организовати Дан отворених врата сваког првог радног дана у месецу када ће
родитељи моћи да посете час редовне наставе по сопственом изубору уз предходну најаву
најнање недељу дана пре посете.
Утоку школске године у првом и другом полугођу предвиђена је и посета позоришту за
ученике од првог до четвртог разреда.У месецу децембру 2023.године уколико се за то
створе услови наши ученици ће за децу вртића предшколске установе -Вукица Митровић-
одржати бесплатну позоришну представу у Културном центру града Лесковца. Такође је у
2023 години и 2024.години предвиђена сарадња са вртићем у Братмиловцу и Манојловцу.
Наставници и учитељи ће у току школске године набављати лектире,контролне задатке и
остали прибор, материјал идодатну литератру од издавача - Школска књига-.
У току школске године одржаће се математичко такмичење ученика,,Мислиша,, уколико
за то постоје услови и заинтересованост ученика.
Наставници наше школе моћи ће у току школске године набављати лектире,контролне
задатке,приборм материјал и додатну литературу од издавачке куће ,,Школска књига”.
У току школске године ученици имају јесењу, зимски, пролећни и летњи распуст.
Јесењи распуст почиње 8.10. а завршава се 10.10.2023.године.
Зимски распуст почиње у понедељак 1. јануара 2024. године, а завршава се у петак, 20.
јануара 2024. године.
Пролећни распуст почиње у понедељак, 29. априла 2024. године, а завршава се у
понедељак, 06.маја 2024. године.
За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у петак, 14. јун 2024.
године, а завршава се петак, 30. августа 2024. године. За ученике осмог разреда летњи
распуст почиње 31.5.2024.године,а завршава нсе у петак, 31. августа 2024 године.
11.нвембар 2023. године је државни празник , али је календарски у суботу и у склопу
пролећног распуста.
Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде у
дане следећих верских празника, и то:
Припадници верских заједница које обележавају верске празнике по јулијанском
календару – 7. јануара 2024. године, на први дан Божића
припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих празника по
грегоријанском и јулијанском календару – почев од Великог петка, закључно са другим

даном Васкрса (католици – од 2. априла до 5. априла 2024. године; православни од 30.
априла до 3. маја 2024. године).

календар

распоред часова

Распоред часова у предметној настави који важи од 5.2.2024.